Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

(Р 96-2011-III НО) Решение № 96/23.02.2011 г., III НО, н.д. 4/2011 г.

2011 Върховен касационен съд

Синтез:

ВКС, в настоящия си състав, намира за изцяло основателен доводът, релевиран в искането на Главния прокурор, а именно че с приетата конфигурация на групирането на наказанията, при условията на чл. 25, вр. чл. 23 НК, обективирана в проверяваното определение, РС-[гр.Сливен] е допуснал съществено нарушение на материалния закон, безусловно налагащо неговата отмяна по реда на възобновяването.

* * *

Решение №96/23.02.2011 г., III НО, н.д. 4/2011 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на осми февруари, две хиляди и единадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ
ЧЛЕНОВЕ : КЕТИ МАРКОВА
СЕВДАЛИН МАВРОВ


при участието на секретаря ЛИЛИЯ ГАВРИЛОВА
и в присъствието на прокурора МАРИЯ МИХАЙЛОВА
изслуша докладваното от съдията КЕТИ МАРКОВА
н. д. № 4/ 2011г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 419 и сл. НПК, образувано по искане на Главния прокурор на Република България, за възобновяване на НЧД № 1347/ 2010г., по описа на Районен съд-[гр.Сливен], отменяване на постановеното същото дело определение от 19. 10. 2010г., и връщане на делото за ново разглеждане, на основание чл. чл. 420, ал. 1, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, поради допуснато нарушение по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК.

Искането се поддържа от представителя на Върховната касационна прокуратура, по изложените в него съображения.

Осъденият Н. Х. М., редовно призован, не се явява в съдебно заседание пред ВКС, и не изпраща процесуален представител.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, като обсъди доводите в искането, становищата на страните, и провери атакувания съдебен акт в пределите на правомощията си по чл. 425 НПК, за да се произнесе, взе предвид следното:

Искането на Главния прокурор на Република България е процесуално допустимо, тъй като е депозирано от надлежен орган, по смисъла на чл. 420, ал. 1 НПК, в срока по чл. 421, ал. 1 НПК. Разгледано по същество, искането е основателно.

С определение от 19. 10. 2010г., постановено по НЧД № 1347/ 2010г., Районният съд-[гр.Сливен], 4 състав, е групирал наказанията, наложени на осъдения Н. Х. М., от[населено място], като му е определил едно общо наказание в размер на единадесет месеца лишаване от свобода, между тези, наложени му по НОХД №№ 1067/ 10г., 758/ 10г., 4/ 10г. и 639/ 09г., всички на РС- Сливен, което, на основание чл. 66, ал. 1 НК, е отложил, за срок от три години и единадесет месеца.

Приспаднал е изтърпените наказания лишаване от свобода или пробация по цитираните дела, като е зачел и времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража” или „домашен арест”.

Определението не е обжалвано и протестирано, влязло е в сила, и не е било проверено по касационен ред.

ВКС, в настоящия си състав, намира за изцяло основателен доводът, релевиран в искането на Главния прокурор, а именно че с приетата конфигурация на групирането на наказанията, при условията на чл. 25, вр. чл. 23 НК, обективирана в проверяваното определение, РС-[гр.Сливен] е допуснал съществено нарушение на материалния закон, безусловно налагащо неговата отмяна по реда на възобновяването.
Това е така, защото в случая не всички престъпления, за които е определено общо наказание, по постановените четири отделни присъди, се намират в съотношение на съвкупност помежду си, както е счел районният съд. Неправилно във формираната съвкупност е включено и престъплението, предмет на НОХД № 639/ 2009г., присъдата по което е влязла в сила на 11. 06. 2009г. Всички престъпления по останалите три дела, от една страна са били извършени в условията на съвкупност помежду си, но от друга се оказват в рецидив с престъплението, предмет на посоченото дело, като извършени след влизане в сила на постановената по него присъда. В този смисъл, на групиране, по реда на чл. 25, вр. чл. 23 НК ,подлежат наказанията, наложени на М. по НОХД №№ 1067/ 10г., 758/ 10г. и 4/ 10г., тъй като се касае за престъпления, извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, но не и това, по НОХД № 639/ 2009г., по изложените вече съображения. При тези данни, очевидно е, че наказанието по НОХД № 639/ 2009г. подлежи на отделно изтърпяване и не може да бъде групирано по възприетия от съда начин.

Предвид горните съображения, като констатира допуснатото от компетентния съд нарушение на материалния закон, релевирано в искането на Главния прокурор на Р България, ВКС в настоящия си състав намира, че следва да се възобнови производството по НЧД № 1347/ 2010г. по описа на РС-[гр.Сливен], 4 състав, да се отмени влязлото в сила определение от 19. 10. 2010г., постановено по същото дело, и делото се върне за ново разглеждане на първоинстанционния районен съд, от стадия на съдебното заседание- за законосъобразното цялостно произнасяне по искането за групиране на наказанията на осъдения Н. Х. М..
При решаването на въпроса какво по размер наказание следва да изтърпи осъденото лице в условията на конкретното множество престъпления, следва да бъдат съобразени и задължителните предписания, съгласно обвързващата съдебна практика: Постановление № 4/ 65г. на Пленума на ВС, ТР 14/ 87г. на ОСНК на ВС и ТР № 3/ 2009г., на ОСНК на ВКС. При новото разглеждане на делото, следва да се отстрани допуснатото нарушение на материалния закон, като се съобразят задължителните указания на касационната инстанция по приложението му, съгласно чл. 426 вр. чл. 355, ал. 1, т. 2 НПК.
Воден от изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1, т. 1, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

Р Е Ш И :

ВЪЗОБНОВЯВА НЧД № 1347/ 2010г., по описа на Районен съд-[гр.Сливен], 4 състав, ОТМЕНЯВА влязлото в сила ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 19. 10. 2010г., постановено по същото дело, с което са групирани наказанията на осъдения Н. Х. М., от[населено място], и ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ- на Районен съд гр.Сливен], от стадия на съдебното заседание.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 

 

Препратки към съдебна практика

Няма открити