Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

ДеликтРегистърните производства са вид охранителни производства, които имат за предмет вписване на определени обстоятелства или обявяване на определени актове в специален регистър. В Р. България такива са нотариалните регистри, търговския трегистър, регистърът на юридическите лица с нестопанска цел и др.

ГФО 2012: Нов формуляр за подаване на ГФО

Търговски регистър

Г2 Заявление за обявяване на годишни финансови отчети

От началото на 2012 година Агенция по вписванията утвърди ново тип заявление, предназначено специално за обявяването на годишни финансови отчети ГФО.

Към файла

 

ГФО 2011: Процедура по обявяване на ГФО в търговския регистър

Търговски регистър

Определени предприятия са задължени по закон да обявяват годишните си финансови отчети в търговския регистър. Процедурата по обявяване на ГФО е уредена в Закона за търговския регистър (ЗТР). ГФО се обявява по реда за обявяване на актове, но процедурата разкрива определени особености.
 

 

ГФО 2011: Промени в публикуването на финансовите отчети

Търговски регистър

НАП публикува в сайта си разяснение на последните изменения в Закона за счетоводството, в сила от 03.05.2011 г., които регламентират задължението за публикуване на годишните финансови отчети.

 

 

ГФО 2011: Кои лица са задължени да публикуват годишни финансови отчети

Търговски регистър

Задължението за публикуване на ГФО е предвидено в чл. 40 от ЗСчет. Съгласно текста на закона предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността.